• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

 • ยินดีต้อนรับ

  สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
 • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

 • หมวดหมู่

 • หมวดหมู่

 • Flickr Photos

 • Advertisements

ผู้นำ…ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำคืออะไร ?

                คือ : ความสามารถของผู้นำในการใช้อิทธิพล  สร้างแรงบรรดาลใจและเสริมสร้างพลัง (Empower ) เพื่อให้บุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์การร่วมกันทุ่มเทความพยายามด้วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ภาวะผู้นำ…สู่ความสำเร็จ ?

C ให้ความสำคัญคนก่อน

C  ความเชื่อสำคัญ

C  ความมานะ

C  คิดง่ายไม่ซับซ้อน

C ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง

C วัฒนธรรม ความมีวินัย

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จตามแนวปฏิรูป

ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ô เชื่อว่าคนเป็นขุมทรัพย์  จุดหมายจึงเป็นการสร้างทุนมนุษย์  ซึ่งเป็นบ่อเกิดและที่รวมของความคิด  ความรู้การริเริ่มสร้างสรรค์และพลัง

ô ถ้าจะใช้คนได้  ผู้นำต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่จูงใจเอาใจใส่ดูแล และเสริมพลัง

ôไม่ใช่การสั่งการ  บังคับแต่กระตุ้นให้คนเจริญเติบโต  พัฒนาต่อเนื่อง

ô จัดกระบวนการสร้างและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้ง 2 ฝ่ายต่างเรียนรู้จากกันและกันทำให้องค์การแห่งการเรียนรู้มีและยอมรับจุดหมายและค่านิยมร่วมกัน

หลักการเสริมสร้าง Empowerment

Diane  Tracy  ที่ปรึกษาด้านการจัดการของรัฐนิวยอร์ค

 1. บอกความรับผิดชอบให้ทราบ
 2. ให้อำนาจเพียงพอกับความรับผิดชอบ
 3. วางมาตรฐานความเป็นเลิศ
 4. ให้การอบรมที่จำเป็น
 5. ให้ความรู้และข่าวสาร
 6. ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลงาน
 7. ให้ความไว้วางใจ
 8. ให้การยอมรับผลงาน
 9. ยอมให้ผิดพลาดได้
 10. ให้เกียรติและยอมรับนับถือ

 องค์ประกอบภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 1. การเป็นแบบอย่าง : มีอำนาจในตัว กระตุ้นให้คนเสียสละ กระตือรือร้นที่จะร่วมมือ ผู้ตามต้องการทำตามไว้ใจ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และคุณค่าที่ผู้นำยึดถือสูงมาก ผูกพันแน่นแฟ้น
 2. ความใส่ใจเพื่อนร่วมงานเป็นรายบุคคล : แสดงความเข้าใจรับรู้ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการพัฒนาปฏิบัติแบบเอกัตบุคคลซึ่งการกระตุ้น ยกระดับความต้องการเพื่อพัฒนาต่อไป
 3. การกระตุ้นปัญญา : คิดปัญหาโดยวิธีการใหม่ ทบทวน ตั้งคำถามเรื่อง ค่านิยม  ความเชื่อของตนและผู้นำ  สู่การคิดได้เอง

 คุณสมบัติของผู้นำการศึกษาไทย

 1. การมองภาพองค์รวม : ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทั้งภายในและนอกหน่วยมาวิเคราะห์ สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานหรือแก้ปัญหาภาพรวมได้
 2. การทำงานแบบหมู่คณะ : สามารถสร้างและดำรง สัมพันธภาพกับสมาชิกในหมู่คณะ
 3. ภาวะผุ้นำ : ต้องมีทิศทาง เป้าหมายการทำงานการนำทางผู้ใต้บังคับบัญชา เสียสละ กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ  เป็นแบบอย่างที่ดี
 4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 5. การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา : มีความเข้าใจสถานการณ์รอบด้าน  สามารถวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกต้องเหมาะสม
 6. ความรับผิดชอบ :  ต้องมีความรับผิดชอบสูง
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
 8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างรอบคอบอย่างต่อเนื่อง
 9. การควบคุมสั่งการตามหน้าที่ : สามารถควบคุมสั่งการให้การปฏิบัติราชการ ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพมุ่งประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นหลัก
 10. ความอดทนอดกลั้น : สามารถอดทนต่อความรู้สึกที่ลำบากใจอย่างยิ่งยวดได้
 11. การบริการที่ดี : มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และทำให้ผู้อื่นประทับใจในการใช้บริการ
 12. มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ : มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการเขียน  พูด  สื่อสารตลอดจนการชักจูง  หว่านล้อม โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครอง ชุมชน และทำให้ผู้อื่นร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: