• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

  • ยินดีต้อนรับ

    สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
  • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

  • หมวดหมู่

  • หมวดหมู่

  • Flickr Photos

  • Advertisements

“Thinking School” มิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา จากครู…..สู่ห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อโลกอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

เมื่อความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกๆวินาทีบนโลกใบนี้

เมื่อการศึกษามิได้จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน

เมื่อประเทศไทยต้องการครูมืออาชีพเพื่อสร้างคนคุณภาพ

ถึงเวลาหรือยัง ที่ครูเราต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง !

              เมื่อกระแสแห่งการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างรอบด้านในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และการศึกษาก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ โดยมีครูเป็นกลไกหลักในการจัดการศึกษา แล้วเราในฐานะครูจะรับมืออย่างไร ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจะทำอย่างไร ? ประเทศไทยจึงจะได้คนเก่ง  คนดี  คนที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  คนที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาเป็นครู  วันนี้เราอาจเคยได้ยินจากสื่อ  นักวิชาการ  ผู้ปกครอง  และผู้สนใจทางการศึกษาว่า  การปฏิรูปการศึกษาของเราล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลให้กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ผลการสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ที่มีผลคะแนนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทยยังไม่ทำให้เด็กไทย มีความรู้ตามหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้  ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่า ต้นเหตุสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คือ “ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมีครูเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว  “ครู”  จึงตกเป็นจำเลยของสังคม ทั้งที่ยังมีครูส่วนใหญ่ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท  พัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ที่ผ่านมานโยบายของรัฐบาลจึงเน้นการพัฒนาครูทั้งระบบ เช่น  โครงการ E-Training  เพื่อหวังที่จะให้ครูทั่วประเทศได้พัฒนาตนเองและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป ซึ่งจะประสบความสำเร็จเพียงใดนั้นคงยากที่จะตอบได้ในระยะเวลาอันสั้น

          

               โรงเรียนนนทรีวิทยา  นับเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ด้วยความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นจากครูและนักเรียน นำมาซึ่งแนวคิดในการดำเนินการจัดโครงการ “Thinking  School” ตามกระบวนการ P D C A โดย ดร.เชิดศักดิ์   ศุภโสภณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาและคณะกรรมการบริหาร ที่ได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพความต้องการ  บริบทและความพร้อมของโรงเรียนที่อาจแตกต่างไปจากโรงเรียนอื่นๆ จากการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยา  พบว่า ในด้านของผู้เรียนมีจุดที่ควรพัฒนาคือ ควรให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญว่า  ควรสร้างความตระหนักให้แก่ครูถึงความจำเป็น  ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ซึ่งเน้นที่การจัดอบรมพัฒนาครูอย่างรอบด้าน เพื่อจัดอบรมครูประจำการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ตามความสมัครใจ รุ่นที่ 1 และโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ก้าวไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน  พัฒนารูปแบบการสอนให้นักเรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูสามารถสร้างนวัตกรรมร่วมกับนักเรียน สร้างกลวิธีเรียนรู้ใหม่ ให้นักเรียนสนุกกับการเรียน มุ่งประเด็นในการตั้งคำถาม  การคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา  สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้  ในลักษณะของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

                ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง  2-6  พฤษภาคม  2554  ณ  ห้อง ประชุมอดิศร  ใสสุก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์  ผอ.สพม. 2  ให้เกียรติเป็นประธาน  โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน  4  โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดช่องลม  โรงเรียนประถมนนทรี  โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม และโรงเรียนนนทรีวิทยา  รวมทั้งสิ้น 30  คน  การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สวัสดิ์  ตี๋ชื่น  อดีตรองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน   เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ตลอดจนได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์  ดร.รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ์   ดร.ชัชริน  ชวนวัน อ.พูลศักดิ์   เทศนิยม  อ.ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ อ.ประดับ  นาคแก้ว  อ.พรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์ พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตุถเวที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  อ.ดุษฎี   สุขสวัสดิ์  และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งครูจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เป็นระยะเวลา 36 ชั่วโมง และศึกษาดูงานโรงเรียน Thinking  School อีกด้วย  โดยหลังการอบรม จะมีการนิเทศ  กำกับติดตามและประเมินผลครูในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  มีการประชุมเพื่อทำ KM สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   มีการนำเสนอผลงาน รายงานในที่ประชุม ตลอดจนการขยายผลและสร้างเครือข่ายครูต่อไป

                โครงการ “Thinking  School”  จึงนับเป็นมิติใหม่ของการศึกษาไทย ในการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นที่การพัฒนาครูและเติมเต็มให้เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง ตามที่สังคมคาดหวัง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนที่ ดี เก่ง และมีความสุข สู่สังคมไทย   ซึ่งโรงเรียนต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ  บริบทและความพร้อมของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้ง เพื่อตัวเรา เพื่อศิษย์ของเราเพื่อลูกหลานของเรา และเพื่อประเทศไทยของเราทุกคน

ดาวน์โหลดแผนผังการดำเนินงานโครงการ Thinking School คลิกที่นี่ แผนผังการดำเนินงาน โครงการ Thinking School

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ Thinking School คลิกที่นี่ โครงการ Thinking School

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: