• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

 • ยินดีต้อนรับ

  สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
 • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

 • หมวดหมู่

 • หมวดหมู่

 • Flickr Photos

 • Advertisements

วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา

ในการบริหารโรงเรียนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนนั้นทำให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานทั้งภายในภายนอกโรงเรียน  ดังนั้น โรงเรียนใดตั้งรับหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ เพื่อที่จะทำให้โรงเรียนสามารถป้องกันปัญหาที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ รวมทั้งจะส่งผลให้โรงเรียนนั้นสามารถพัฒนาตนเองและแข่งขันได้ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านวิธีการจัดการศึกษาในการที่จะต้องเร่งพัฒนากำลังคน ให้มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่จำเป็น มีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแก้ปัญหาของตนเอง  และสังคมเพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ การจัดการศึกษาจึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเมื่อปี 2542 แต่การดำเนินการปฏิรูปยังประสบปัญหาอยู่อีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ด้านคุณภาพทางการศึกษา ฉะนั้น จึงจำเป็นยิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมแผนการรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยมีการกำหนดนโยบายและวางแผน เพื่อแก้ไข หลีกเลี่ยง และป้องกันปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงพัฒนาระบบการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียม สามารถแข่งขันกับ นานาอารยประเทศได้

            จากสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้สามารถมองเห็นจุดที่จะพัฒนาโรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางที่เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่องค์การอัจฉริยะ โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มุ่งจะพัฒนาโรงเรียนให้สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

Advertisements

3 Responses

 1. หนูเห็นด้วยค่ะที่ว่า “ปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านวิธีการจัดการศึกษาในการที่จะต้องเร่งพัฒนากำลังคน ให้มีความสามารถ มีองค์ความรู้ที่จำเป็น มีทักษะการคิด มีทักษะการประกอบอาชีพที่ดี ” เพราะถ้าเราเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนเริ่มปลูกฝั่งตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะส่งผลดีต่อไปในอนาคตค่ะ…

 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องใช้ทุนมหาศาลแต่ที่สำคัญสุดคือทุนใจจากครอบครัวที่ต้องหล่อหลอมตั้งแต่เยาว์วัยให้มั่นคงหนักแน่นพอที่จะต่อสู่กับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายได้อย่างเข้มแข็ง

 3. ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการพัฒนามนุษย์ของประเทศเราในตอนนี้ คือ “ความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน” หากแม้นว่า ผู้มีหน้าที่ทุกคน ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่รับ-ผิดชอบ แล้ว เชื่อว่า คุณภาพงานตามมาตรฐานต้องเกิด …..แต่จะทำอย่างไรหนอ จึงจะทำให้เขาภาคภูมิใจในวิชาชีพและช่วยกันยกระดับคุณภาพงานให้สังคมยอมรับนับถือในวิชาชีพของเราได้สักที……หรือครอบครัวเขาไม่เคยหล่อหลอมมา…..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: