• ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

  • ยินดีต้อนรับ

    สวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เว็บบล็อคนี้ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และข้อคิดของฝากต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของเราทุกคน
  • สื่อสารผ่าน Facebook กับ ผอ.เชิดศักดิ์

  • หมวดหมู่

  • หมวดหมู่

  • Flickr Photos

  • Advertisements

การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (2550 – 2554) ได้กำหนดยุทธศาสตร์แรกเน้นการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง ภูมิปัญญา พัฒนาคนทั้งในมิติของจริยธรรมและความรู้มุ่งสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติและเร่งการปฏิรูปการศึกษา ของรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ง “เรียนให้รู้” ควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างจิตสำนึก ในคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสอดคล้องกับหลักแห่งคุณภาพ ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา และโรงเรียน โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีความสุข ประกอบกับการที่โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนดี    สู่มาตรฐานสากลในปีการศึกษา 2553 ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอนการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่พัฒนาครู และผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโรงเรียนโดยฝ่ายบริหารและคณะครูจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2553 ว่า “2553  ปีแห่งมาตรฐานสากล และคุณธรรมนำปัญญา”

Advertisements

2 Responses

  1. หนูคิดว่าดีค่ะ ที่จะขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนที่จะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วบวกกับกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก ในคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ในการ สร้างคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. การที่จะพัฒนาคนได้นั้นจะต้องนำหลักการที่ดีมาใช้ค่ะ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติและเร่งการปฏิรูปการศึกษา ของรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่ง “เรียนให้รู้” ควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของสังคม…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: